Какви лични данни събираме и защо ги събираме?

За да ползвате studentlife.bg не е нужно да правите регистрация. Сайтът служи най-вече като рекламно средство за предлаганите от нас инциативи и събития за ученици и студенти. Събираме лични данни само ако желаете да участвате в конкретна наша инициатива, която го изисква.

 1. Записване за менторска среща.
 • Email
 • Телефон
 • Възраст
 • Пол
 • Местоживеене
 • Учебно заведение

Всички въпроси тук са с цел субекта на данни да се запознае какви са изискванията към него/нея и какви са условията, на които той/тя се съгласява. Някои от личните данни (възраст, учебно заведение), които участниците предоставят, се разглеждат от нас, за да се провери дали те отговарят на критериите за участие. Други лични данни, като еmail, телефон, се използват за връзка с желаещите, с цел по-добра информираност относно целите на менторската среща. Трета група лични данни, като местоживеене, пол се използват за да се свърже най-подходящият за вас служител. Най-подходящият относно пол, който се намира в близост до вашето населено място.

 1. Форми за контакт
 • Име и фамилия
 • Email
 • Град / село
 • Телефон за връзка

Формите на контакт, които попълвате, ни помагат да отговорим на вашите въпроси на посочения от вас еmail или телефон. Също така, посочването на вашето населено място (не и точен адрес) е важно, за да ви свържем с най-близкия до вас служител на „Студентски живот“.

 1. Бисквитки

Използваме „бисквитки“, но за разлика от повечето сайтове, които използват „бисквитки“, ние няма да ви изпращаме постоянно реклами в Интернет, ако посетите studentlife.bg. Добре дошли сте да посетите studentlife.bg веднъж и да не чуете за нас отново.

С кого споделяме вашите данни?

Ние уважаваме вашите личните данни. Те няма да бъдат продавани или споделяни с трети страни. Ние не използваме личните ви данни за цели извън тези, които сме посочили като събития и инициативи в сайта.

Къде и колко дълго пазим данните ви?

Вашите данни се запазват онлайн на нашият хостинг, където е качен сайта studentlife.bg. Ние използваме данните ви единствено за рекламна цел свързана с предлаганите от нас дейности. На посочените от вас еmail или телефон можете да получавате покани за следващи наши събития, ако вече сте участвали в наша инициатива. Въпреки това, ние няма да ви пълним електронната поща със спам. Не използваме софтуер за автоматично изпращане на покани, а изпращаме рекламите ни лично. Нашите покани са сравнително редки (2-3 на 6 месеца) и приключват с дипломирането ви от висшето или средното учебно заведение, където учите. Студентски живот работим само със студенти и ученици. Затова  всички данни на лица над 23 г. или след дипломирането им ще бъдат премахнати и няма да бъдат предавани на трета страна. Ако даден потребител желае да не получава информация от нас и ни уведоми за това, молбата му ще бъде незабавно удовлетворена.

Какви права имате върху данните си?

            Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 • Право да се иска ограничаване на обработването;
 • Право на възражение срещу обработването на лични данни;
 • Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, независимо дали това обработване включва и профилиране;

Право на достъп

                При поискване НПО Студентски Живот  предоставя на субекта на лични данни следната информация:

 • Информация дали НПО Студентски Живот обработва или не обработва личните данни на лицето. При получено потвърждение за обработвани лични данни, лицето има право да получи достъп до данните, както и копие от тях, ведно със следната информация:
 • Обяснение относно обработваните лични данни.
 • Целите на обработването;
 • Съответните категории лични данни;
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни (когато е възможно) или критериите, използавни за определянето на този срок, ако предварителното му определяне не е възможно;
 • Когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;
 • Съществуването на автоматизирано вземане на решения, независимо дали това обработване включва и профилиране, и информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните;
 • Съществуването на право да се изисква коригиране или изтриване на личните данни или ограничаването на обработването им, както и да направи възражение срещу такова обработване;

 

При предоставяне на копие от обработваните при НПО Студентски Живот  лични данни, не  се разкрива пред субекта на лични данни следните категории данни:

 • Лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изрично съгласие за това;
 • Данни, представляващи търговска тайна, интелектуална собственост или конфиденциална информация;
 • Друга информация, която е защитена съгласно приложимото законодателство;

Упражняването на правото на достъп до лични данни не може да влияе негативно върху свободите и правата на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение от страна на НПО Студентски Живот  .

В случай на направен от страна на НПО Студентски Живот  отказ за предоставяне на лични данни, се излага пред субекта на лични данни  аргументирано становище и се уведомява за правото му да подаде жалба срещу отказа пред КЗЛД.

Право на коригиране

                Субекти на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от НПО Студентски Живот, да бъдат коригирани, в случай че последните са неточни или непълни.

Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

                При поискавне НПО Студентски Живот е длъжно да изтрие лични данни, ако е налице някое от следните основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
 • Субектът на данните оттегля своето съгласие, на което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им. Оттеглянето на съгласие за обработване на лични данни не влие върху законосъобразността на обработването, извършвано до датата на оттеглянето.
 • Субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които имат преимущество.
 • Субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг.
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на НПО Студентски Живот.
 • Личните данни са били събрани във връзка с предагането на услуги на деца под 16 години по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Субекта на данни няма право да упражни правото си на изтриване в случай, че възнамерява да присъства на лагера, който все още не е започнал или не е приключил. Ако все пак той упражни правото си на изтриване, то той няма да бъде регистриран в хотела и съответно допуснат до участие на лагера.

Право на ограничаване на обработването

Субектът на данните има право да изисква ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

 • Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните. В този случай ограничаването на обработването се прилага за срок, позволяващ на администратора да провери точността на личните данни
 • Обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на тяхното използване
 • НПО Студентски Живот повече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния интерес на НПО Студентски Живот и тече проверка дали законните интереси на НПО-то имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

Упражняването на правото на ограничаване на обработването не обхваща правото на съхранение на личните данни.

Останалите форми на обработване на личните данни за времето, докато трае ограничението, се извършва само при наличие на някое от следните основания:

 • Изрично съгласие на субекта на данните
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции на друго физическо лице
 • За защитата на правата на друго физическо лице
 • Поради важни основания от обществен интерес

                Когато субектът на лични данни е упражнил правото си да ограничи обработването, но е налице някое от посочените по-горе основания за отпадане на това ограничение, преди да започне обработването НПО Студентски Живот писмено уведомява субекта на лични данни.

Право на  преносимост на данните

                Субектът има право да получи личните данни, които го касаят и които той е предоставил на НПО Студентски Живот в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

При направено искане в този смисъл, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от субекта на лични данни.

Правото на преносимост може да бъде упражнено в следните случаи:

 • Обработването се извършва въз основа съгласието на субекта на личните данни
 • Обраотването се извършва по автоматизиран начин

Правото на преносимост на данните не може да влияе неблагоприятно върху правата и интересите на трети лица.

 

Право на възражение

Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от НПО Студентски Живот, ако данните се обработват на едно от следните основания:

 • Обработването е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора
 • Обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на НПО Студентски Живот или на трета страна
 • Обработването на данни включва профилиране

В случай на упражнено право на възражение НПО Студентски Живот прекратява незабавно обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на възражение срещу лични данни за целите на директния маркетинг

                Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субекът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни за тази цел, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг.

Когато субекът на лачни данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.

Право на човешка намеса при автоматизирано вземане на решения

                В случаите, в които НПО Студентски Живот взима автоматизирани индивидуални решения, независимо дали тези решения са взети с помощта на профилиране, които пораждат правни последствия за физически лица или ги засягат в значителна степен по подобен начин, тези лица могат да поискат преразглеждане на решението с човешка намеса, както и да изразят гледната си точка.

НПО Студентски Живот предоставя на физическите лица –обект на автоматизирано вземане на решения съществена инормация относно използваната логика, както и относно значението и предвидените последствия от това обработване за лицето.

С настоящето НПО Студентски Живот уведомява всички субекти на лични данни, че към датата на изготвяне и приемане на тази политика, сдружението не използва възможността за автоматизирано вземане на решения  при осъществяване на нестопанската си дейност и използването на средствата, чрез които посочените в устава му цели следва да бъдат постигнати.

В случай на промяна на горното обстоятелство НПО Студентски Живот се задължава да уведоми писмено всички физически лица – обект на автоматизирано вземане на решения, както и да им предостави съществена информация относно използвана логика при вземането на решението, значението и последствията от този вид обработване за конкретното физическо лице.

                РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА

                Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тази Политика като подадат искане за упражняване на съответното право.

Искането може да бъде подадено по един от следните начини:

 • По електронен път на следния имейл адрес: [email protected]
 • На място в офис на НПО Студентски Живот
 • По пощата – на адреса на централата на НПО Студентски Живот: град София, ул. Йерусалим  15

Искането следва да съдържа следната информация, позволяваща на НПО Студентски Живот да идентифицира субекта на лични данни и въз основа на това да се увери, че достъпът до лични данни, респ. упражняване на някое от правата във връзка с тях се извършва от  лицето, за което те се отнасят, а именно:

 • Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, елетронна поща
 • Искане – описание в какво се състои отправеното искане

НПО Студентски Живот предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искането, в срок от един месец, считано от датата на неговото получаване. НПО-то не е задължено да отговори на искане, в случай не е в състояние да идентифицира субекта на данните. НПО Студентски Живот си запазва също и правото да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, подало искането.

Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни е поискал друго.

Настоящата Политика е утвърдена с решение на Управителния съвет на НПО Студентски Живот.